Przejdź do głównej treści na tej stronie

  Niniejsza Polityka prywatności określa zasady, jakie są stosowane przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych oraz innych danych Użytkowników w ramach prowadzenia Serwisu internetowego Alcance.pl spółki Alcance Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, dostępnego w Internecie na stronie www.alcance.pl.

  Korzystając z Usługi Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Alcance Sp. z o.o. danych osobowych dotyczących Użytkownika w zakresie i w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

 1. Definicje
  1. Dane osobowe – pojęcie zdefiniowane w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm., dalej: uodo), obejmujące wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Za osobę możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą identyfikację osoby fizycznej, jeżeli określenie tożsamości danej osoby będącej podmiotem informacji wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań,
  2. Zbiór danych osobowych – zgodnie z art. 7 pkt 1 uodo jest to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,
  3. Inne dane Użytkowników – dane nie stanowiące danych osobowych tj. dane osób fizycznych, które nie umożliwiają ich identyfikacji zarówno pośrednio jak i bezpośrednio, a także dane identyfikujące Użytkowników nie będących osobami fizycznymi,
  4. Alcance – Alcance Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Więzienna 21b/19, 50-118 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 0000402804, NIP 8971779384, REGON 021760884, kapitał zakładowy 5 000,00 zł,
  5. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  6. Usługa - Usługa związana z określonymi czynnościami monitoringu należności określonymi w Regulaminie Serwisu Alcance.pl,
  7. Nadawca – Użytkownik korzystający z Usługi,
  8. Serwis – internetowy serwis pod nazwą Alcance.pl dostępny pod adresem: www.alcance.pl,
  9. Rejestracja – proces wiążący się z podaniem danych osobowych lub innych danych za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Serwisu,
  10. Konto – stworzony przez system obsługi Serwisu profil Użytkownika, zawierający wskazane przez Użytkownika dane identyfikujące. Konto posiada unikalną nazwę Użytkownika i hasło dostępu.
 2. Postanowienia wstępne
  1. Serwis jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144 poz. 1204).
  2. Alcance podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
  3. Alcance nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
  4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale służy celom, o których mowa w Regulaminie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i poprawiania ich w każdej chwili, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  5. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w zbiorach danych osobowych, a także poza takimi zbiorami, w systemach informatycznych dokonywane jest na zasadach określonych w uodo oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm., dalej: uośude).
  6. Administratorem danych osobowych jest Alcance Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Więzienna 21b/19, 50-118 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 0000402804, NIP 8971779384, REGON 021760884, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.
  7. Administrator przetwarza zgromadzone dane osobowe w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania Usługi dla Użytkownika lub za jego zgodą do innych celów, zgodnie z przepisami uodo, a w przypadku składanych reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji.
  8. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przy świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu są należycie oraz starannie przechowywane.
  9. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.
  10. 10. W związku z wykonywaniem obowiązków Administratora oraz innych obowiązków określonych niniejszą polityką Alcance kontaktuje się z osobą, której dane dotyczą za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, jeżeli dysponuje adresem kontaktowym danej osoby.
 3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych oraz innych danych Użytkowników
  1. W celu świadczenia usługi Alcance gromadzi i przetwarza adresy poczty elektronicznej, które mogą stanowić dane osobowe, jeżeli samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami posiadanymi przez podmiot przetwarzający dane umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej.
  2. W celu świadczenia pozostałych usług w szczególności wykonania usługi oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, Alcance może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe i inne dane Użytkowników: imię i nazwisko oraz nazwę firmy Użytkownika, imię i nazwisko osób reprezentujących Użytkownika, adres, adres poczty elektronicznej. W przypadku złożenia za pośrednictwem Serwisu zamówienia na usługi Alcance może pobierać inne dane niezbędne do wystawienia faktury lub rachunku.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez inne podmioty
  1. W przypadku wysyłania listów oraz faksów, usługodawcą Usługi jest Postivo.pl S.C., z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 12 lokal 118, NIP 517-035-83-12, REGON: 180793541. W przypadku wysyłania wiadomości SMS, usługodawcą Usługi jest ComVision Marek Bardziński, z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, NIP 969-127-91-03, REGON: 278209227. W przypadku wysyłania wiadomości e-mail, usługodawcą Usługi jest The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp.
  2. Z Usługi nie można korzystać w celach komercyjnych, w szczególności do przesyłania przez nadawcę niezamówionej informacji handlowej.
  3. Każdy Użytkownik gwarantuje, że listy, faksy, wiadomości SMS oraz e-mail wysyłane przez niego w ramach Usługi nie będą zawierać treści naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
  4. Alcance zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości wysyłania listów, faksów, wiadomości SMS oraz e-mail przy wykorzystaniu Usługi osobom naruszającym postanowienia niniejszej Polityki prywatności.
  5. Alcance nie ponosi odpowiedzialności za pochodzące od Użytkowników treści wiadomości zmodyfikowanych, wysłanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Usługi. Całkowitą odpowiedzialność za pochodzącą od Użytkownika treść wysyłanej, zmodyfikowanej wiadomości ponosi Użytkownik będący nadawcą danej wiadomości.
 5. Uprawnienia osób w zakresie przetwarzania ich danych osobowych
  1. Zgodnie z art. 32 ust. 1 uodo osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści oraz prawo kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą.
  2. Prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych obejmuje uprawnienie:
   1. do uzyskania wyczerpującej informacji potwierdzającej istnienie danego zbioru danych oraz danych Administratora danych,
   2. do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
   3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
   4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
   5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
   6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
   7. innych uprawnień określonych w art. 32 uodo, jeżeli zachodzą ku temu określone w ustawie przesłanki,
   przy czym uprawnienia określone w ust. 2 lit. a-e mogą być wykonywane nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
  3. Osoba, której dane dotyczą, przesyła żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia przesyłając wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Alcance: bok@alcance.pl albo pisemnie na adres siedziby Alcance.
 6. Uprawnienia Alcance w zakresie przetwarzania danych osobowych
  1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane dla celów statystycznych lub archiwalnych, Administrator może odstąpić od informowania osób o przetwarzaniu ich danych w przypadkach, gdy pociągałoby to za sobą nakłady niewspółmierne z zamierzonym celem.
  2. Administrator danych osobowych odmawia osobie, której dane dotyczą, ujawnienia informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w zakresie i w razie zajścia przesłanek wskazanych w art. 34 uodo.
  3. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
  4. Administrator danych jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.
  5. Administrator nie udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie danych osobowych osobom trzecim, bez zgody osób, których dane dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 6.
  6. Administrator udostępnia lub może udostępnić dane osobowe osobom trzecim w wypadkach ściśle określonych przepisami prawa.
  7. Po zakończeniu świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 8.
  8. Administrator może przetwarzać dane osobowe po zakończeniu świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika w zakresie:
   1. niezbędnym do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu ewentualnych płatności za korzystanie z usługi,
   2. niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności korzystania przez Użytkownika z usługi niezgodnie z regulaminem świadczenia usług internetowego Serwisu Alcance.pl lub z obowiązującymi przepisami,
   3. niezbędnym do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w tym celu,
   4. dopuszczalnym na podstawie odrębnych przepisów bądź umów z Użytkownikiem.
 7. Zakres i cel przetwarzania innych danych Użytkowników
  1. W celu świadczenia usług Alcance może przetwarzać inne dane Użytkowników, które nie stanowią danych osobowych, w zakresie określonym w Rozdziale III niniejszej Polityki Prywatności.
  2. Dane osobowe pracownika i innej osoby fizycznej reprezentującej Użytkownika podlegają ochronie na zasadach określonych w uodo i niniejszej Polityce Prywatności.
  3. Przetwarzanie danych osobowych osób wskazanych w ust. 2 w celu usprawnienia kontaktu z Użytkownikiem ma charakter pomocniczy i stanowi przetwarzanie danych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego, zaś zbiór takich danych jest zwolniony z obowiązku zgłoszenia go do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  4. W wypadku zmiany danych lub przetwarzania przez Alcance nieprawidłowych danych, innych niż dane osobowe, Użytkownicy mogą żądać aktualizacji lub sprostowania treści danych gromadzonych przez Alcance, przesyłając wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Alcance: bok@alcance.pl albo pisemnie na adres siedziby Alcance.
 8. Pozostałe rodzaje danych przetwarzane przez Alcance
  1. W ramach prowadzenia internetowego Serwisu Alcance.pl, Alcance korzysta lub może korzystać z:
   1. plików „cookies” – plików tekstowych, zawierających informacje o Użytkowniku, odczytywane przez Serwer Alcance przy ponownym korzystaniu z Serwisu Alcance.pl. Informacje te nie pozwalają jednak na identyfikację Użytkownika, dlatego nie stanowią danych osobowych.
   2. dzienników zdarzeń – rejestrujących zapytania http kierowane do Serwera zawierające informacje o adresie IP Użytkownika Serwisu wykorzystywane w celu administrowania Serwisem, monitorowania działań Użytkowników w Serwisie, gromadzenia danych statystycznych itp. Jeżeli adresy IP w powiązaniu z innymi informacjami przetwarzanymi przez Alcance pozwalają na identyfikację podmiotu korzystającego z Serwisu, stanowią dane osobowe podlegające ochronie na zasadach określonych w uodo i niniejszej Polityce Prywatności.
   3. statystyk odwiedzin Serwisu – zawierających dane o sposobie korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników, które nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, nie mogą więc stanowić danych osobowych.
 9. Polityka cookies
  1. Serwis informuje, że bez umieszczania niektórych plików cookies, nie jest możliwe oferowanie wszystkich funkcjonalności Serwisu. Serwis, umożliwia osobom trzecim zamieszczanie i uzyskiwanie dostępu do cookies. Uniknięcie wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików jest możliwe poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki.
  2. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień, uznaje się za akceptację zamieszczania i korzystania z cookies opisanych w niniejszym Rozdziale.
  3. Pliki cookies są przypisywane do konta konkretnego Użytkownika.
  4. Własne pliki cookies (pliki cookies Serwisu) będą zamieszczane za pośrednictwem Serwisu w urządzeniu Użytkownika przez Serwis. Serwis może wysyłać pliki cookies na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach, które obejmują:
   1. umożliwienie i usprawnienie podstawowego działania Serwisu na różnych stronach i podczas wielu sesji przeglądarek,
   2. uproszczenie korzystania z Serwisu,
   3. monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności Serwisu.
  5. Zewnętrzne pliki cookies (pliki cookies osób trzecich) są zamieszczane w urządzeniu Użytkownika przez osoby trzecie niezależnie od Serwisu. W zakresie dotyczącym zewnętrznych plików cookies rola Serwisu ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku. To osoby trzecie korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookies. Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności lub polityką cookies.
  6. Serwis może umieścić w urządzeniu Użytkownika zarówno pliki cookies tymczasowe (session cookies), jak i trwałe (persistent cookies).
   1. Pliki cookies tymczasowe są aktywne zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki. Po skończeniu sesji przeglądarki plik cookies wygasa. Bez tymczasowego pliku cookies zapamiętującego, danych ze strony logowania, Serwis nie jest w stanie „zapamiętać” zalogowania w momencie przechodzenia do dalszych podstron Serwisu.
   2. Pliki cookies trwałe są stałe i utrzymują się po zamknięciu przeglądarki internetowej. Pozwala to na szybszy i wygodniejszy dostęp do Serwisu.
  7. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:
   1. akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookies,
   2. akceptacji wyłącznie wybranych plików cookies,
   3. akceptacji wyłącznie własnych plików cookies (zewnętrzne pliki cookies nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny),
   4. odmowie akceptacji wszystkich plików cookies.
  8. Polityka cookies określona w niniejszym Rozdziale może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie. W takim przypadku po skorzystaniu z Serwisu ponownie zostanie wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania cookies za pośrednictwem Serwisu.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Niniejsza Polityka Prywatności, jak i wprowadzane w niej zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.
  2. Alcance udostępnia treść niniejszej Polityki Prywatności bezpłatnie na stronach Serwisu, w sposób pozwalający każdemu Użytkownikowi w dowolnym czasie na jego pobranie i utrwalenie za pomocą systemów teleinformatycznych.
  3. Alcance może dokonywać zmiany lub doprecyzowania treści Polityki Prywatności w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Jeżeli Użytkownik Serwisu nie akceptuje niniejszej Polityki Prywatności, obowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu internetowego Alcance.pl.
  5. W zakresie praw i obowiązków Użytkowników Serwisu oraz Alcance związanych z przetwarzaniem danych osobowych, innych danych Użytkowników oraz pozostałych danych, w tym nieuregulowanym w niniejszej Polityce Prywatności, zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.
  6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej Polityki Prywatności będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według prawa polskiego dla siedziby Alcance. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą konsumentów i nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa regulujących jurysdykcję Sądów.