Przejdź do głównej treści na tej stronie
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu Alcance.pl spółki Alcance Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Więzienna 21b/19, 50-118 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 0000402804, NIP 8971779384, REGON 021760884, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.
  2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług Serwisu Alcance Sp. z o. o., zawartej pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2013.
 2. Definicje

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
  2. Serwisie - rozumie się przez to Serwis internetowy Alcance.pl spółki Alcance Sp. z o.o., umożliwiający korzystanie z Usługi, o której mowa w Rozdziale IV,
  3. Usłudze - rozumie się przez to Usługę związaną z określonymi czynnościami monitoringu realizowanymi w stosunku do należności, o których mowa w Rozdziale IV,
  4. Operatorze - rozumie się przez to spółkę Alcance Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Więzienna 21b/19, 50-118 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 0000402804, NIP 8971779384, REGON 021760884, kapitał zakładowy 5 000,00 zł,
  5. Użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  6. Koncie - rozumie się przez to stworzony przez system obsługi Serwisu profil Użytkownika, zawierający wskazane przez Użytkownika dane identyfikujące. Konto posiada unikalną nazwę Użytkownika i hasło dostępu,
  7. Umowie - rozumie się przez to umowę o świadczenie poprzez Serwis Usługi wymienionej w Rozdziale IV, zawartą między Operatorem a Użytkownikiem w chwili określonej w niniejszym Regulaminie,
  8. Cenniku - rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za Usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu,
  9. Dniu doręczenia - rozumie się przez to dzień wysłania oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mailem) lub 7 (słownie: siódmy) dzień od dnia wysłania oświadczenia pisemnego; jeżeli dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, za dzień doręczenia przyjmuje się pierwszy dzień powszedni, który po nim następuje,
  10. Rejestracji Usługi - rozumie się przez to wypełnienie i akceptację przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem, Polityką prywatności oraz innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy oraz akceptacja ich treści, w dowolnej formie wyraźnie akceptowalnej przez Serwis,
  11. Opłacie - rozumie się przez to uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie jedynie za Usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową; wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi, konfiguracji systemu komputerowego Użytkownika,
  12. Doładowaniu Konta - rozumie się przez to zasilenie konta Użytkownika w Serwisie o wybraną przez niego kwotę wskazaną w Cenniku.
 3. Prawa autorskie
  1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu Alcance.pl należą do Alcance Sp. z o.o. z siedzibą: Wrocław, ul. Więzienna 21b/19. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. nr 24, poz. 83 ze zm.).
 4. Zakres świadczonej przez Serwis Usługi

  Na mocy Umowy Operator, za pomocą Serwisu, zobowiązuje się na rzecz Użytkownika świadczyć następującą Usługę:

  1. Użytkownik za pomocą Serwisu konfiguruje mechanizm synchronizacji informacji o należnościach oraz ustala plan działań. Mechanizm synchronizacji pozwala Usłudze na automatyczne pobieranie oraz aktualizację informacji o należnościach z systemu zewnętrznego. Plan działań określa harmonogram działań jaki Usługa będzie realizować dla każdej należności od dnia powstania do dnia jej uregulowania przez kontrahenta.
  2. Serwis umożliwia określenie harmonogramu wysłania listów, faksów, wiadomości SMS oraz email do dłużników.
  3. Serwis pozwala Użytkownikowi na włączanie lub wyłączanie Usługi oraz na monitorowanie jej działania.
  4. Wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji na podstawie których realizowana jest Usługa ponosi Użytkownik. W szczególności poprzez korzystanie z Usługi Użytkownik oświadcza, że:
   1. informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz prawnym, a także nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, w szczególności nie naruszają czyichkolwiek dóbr osobistych oraz innych praw podmiotowych,
   2. posiada stosowne dowody na istnienie zobowiązań, których dochodzi za pomocą Usługi.
  5. W przypadku wystąpienia niezgodności danych i informacji na podstawie których realizowana jest Usługa ze stanem faktycznym i prawnym, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązuje się do pokrycia szkody w wysokości wartości rzeczywistej poniesionej szkody oraz wszelkich kosztów jakie w związku z tym poniesie Serwis. W przypadku wystąpienia przeciwko Serwisowi z roszczeniami, Użytkownik przejmie na siebie odpowiedzialność za te roszczenia oraz zobowiązuje się do naprawienia i pokrycia wszelkich szkód w pełnej wysokości wraz z udokumentowanymi poniesionymi dodatkowymi kosztami z tym związanymi jakie zostały poniesione przez Serwis.
  6. W sytuacji powzięcia uzasadnionych podejrzeń co do działań Użytkownika będących sprzecznymi z Regulaminem, jak i zaistnienia wątpliwości co do prawdziwości udzielonych przez niego informacji, a w szczególności wystąpienia podejrzeń co do istnienia wierzytelności jak i podanej przez niego jej wysokości, kierowania czynności windykacyjnych do osoby nie będącej dłużnikiem, Serwis może w każdym czasie powstrzymać się z wykonywaniem Usługi do momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w sprawie, a w szczególności może zażądać od Użytkownika przedstawienia wiarygodnych dowodów i złożenia stosownych oświadczeń na potwierdzenie przysługującego Użytkownikowi roszczenia.
  7. Operator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej w dowolnej chwili funkcjonalności.
 5. Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika
  1. Operator świadczy Usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet.
  2. Użytkownik może korzystać z wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem.
  3. Użytkownik, rozpoczynając pracę w Serwisie, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu, tworząc swoje indywidualne konto Użytkownika.
  4. Aby Serwis mógł funkcjonować prawidłowo, Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
  5. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, ten pierwszy obowiązany jest podczas konfiguracji Usługi podać zgodne z prawdą dane określone w Rozdziale VI.
  6. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt 5 powyżej, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim koncie w Serwisie.
  7. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza unikalny identyfikator w postaci adresu e-mail oraz wymyślone przez siebie i znane tylko sobie hasło.
  8. Identyfikator musi identyfikować adres e-mail, który należy do użytkownika.
  9. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji Serwisu "odzyskaj hasło". Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.
  10. Użytkownik nie może korzystać z Usługi:
   1. w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Serwisu przez innych Użytkowników,
   2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
   3. w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
   4. w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy,
   5. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Serwisu.
  11. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Usługi w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.
 6. Okres świadczenia Usługi i zawarcie Umowy
  1. Zawarcie Umowy następuje w momencie pierwszego logowania na stronie po uprzedniej rejestracji konta Użytkownika w Serwisie oraz zatwierdzeniu akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
  2. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej www.alcance.pl, Użytkownik wprowadzi swój identyfikator i tajne hasło i uzyska możliwość korzystania z Serwisu.
  3. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
  4. W celu uruchomienia Usługi, Użytkownik podaje wymagane przez Operatora dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:
   1. nazwisko i imiona,
   2. pełna nazwa firmy oraz numer NIP,
   3. adres głównego miejsca wykonywania działalności lub adres siedziby,
   4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
   5. adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Użytkownikiem.
  5. Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy i świadczenia Usługi lub też odstąpienia od zawartej już Umowy, w przypadku, gdy:
   1. Użytkownik poda dane żądane przez Operatora niezgodnie z rzeczywistością,
   2. Operator uprzednio rozwiązał Umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
   3. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Użytkownika w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Serwisu przez innych Użytkowników,
   4. zachodzi obawa, że za pomocą Usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam,
   5. Użytkownik naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z Usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.
  6. Z chwilą rejestracji Użytkownik oświadcza, iż:
   1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Umowy,
   2. wyraża zgodę na zawarcie Umowy drogą elektroniczną,
   3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które Serwis zbiera w celu wykonywania zawieranej Umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za Usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych, został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
   4. wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości email oraz sms na adres e-mail oraz numer telefonu wskazany przy zawarciu Umowy lub w terminie późniejszym informacji o działaniu Usługi, zmianach w zakresie świadczenia Usługi przez Serwis, informacji handlowych o nowych usługach Serwisu oraz jej partnerów.
  7. Umowa może być rozwiązana w następujących przypadkach:
   1. w każdym czasie za porozumieniem stron,
   2. po upływie okresu wypowiedzenia,
   3. w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia,
   4. śmierci Użytkownika - następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Operatorowi,
   5. ustania bytu prawnego Użytkownika – o fakcie tym powiadomić powinien dokonujący rejestracji w Serwisie,
   6. nie uiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym zgodnie z Rozdziałem VII.
  8. Użytkownik, jak i Operator mogą, bez podania przyczyn rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia drugiej stronie wypowiedzenia Umowy dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, telefon, faks). Po tym czasie Umowa ulega rozwiązaniu.
  9. Użytkownik może, bez podania przyczyn rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, telefon, faks), lub w sposób dorozumiany poprzez usunięcie swojego konta z Serwisu.
  10. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, jeżeli Użytkownik:
   1. umyślnie narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu,
   2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
   3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem,
   4. działa na szkodę Operatora,
   5. podał nieprawdziwe dane,
   6. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach,

   poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, telefon, faks).

 7. Odpłatność za Usługę
  1. Korzystanie z Usługi podlega Opłatom wskazanym w Cenniku, a Operator uzależnia świadczenie Usługi w ramach Serwisu od ich wcześniejszego uiszczenia. Brak uiszczenia opłat wskazanych w Cenniku umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi jedynie w zakresie wyświetlania danych historycznych.
  2. Wszystkimi opłatami obciążany jest Użytkownik. Wysokość opłat za Usługę i ich opcje określa Cennik, dostępny na stronie www.alcance.pl/cennik. Opłaty za Usługę będą regulowane przy wykorzystaniu systemu punktów, który polega na przypisaniu jednemu punktowi wartości 1,00 PLN netto (słownie: jeden złoty). Punkty podlegają automatycznemu rozliczeniu z wynikającą z Cennika wartością opłat za Usługi dostępne w Serwisie i nie mogą być wykorzystywane w inny sposób.
  3. Szczegółowe dane na temat liczby punktów przypisanych danemu rodzajowi Usługi publikowane są każdorazowo na stronie internetowej Usługodawcy www.alcance.pl.
  4. Serwis uprawniony jest do dokonywania zmiany liczby punktów przypisywanej danemu rodzajowi Usługi, o czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na stronie internetowej www.alcance.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej. Zmiany, o których mowa, nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.
  5. Płatności za punkty, o których mowa w niniejszym Rozdziale można dokonać za pośrednictwem serwisu elektronicznego obsługującego płatności elektroniczne on line.
  6. Operator po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku powiększa liczbę punktów na koncie Użytkownika.
  7. Operator po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku udostępnia Użytkownikowi za pomocą Serwisu stosowną, czytelną fakturę VAT w wersji elektronicznej, zapewniając o jej autentyczności i integralności w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528). Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację przez Użytkownika takiego sposobu przesyłania faktur w rozumieniu § 3 w/w Rozporządzenia. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie Użytkownika.
 8. Dane Użytkownika i ich ochrona
  1. Serwis jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144 poz. 1204).
  2. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
  3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale służy celom, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i poprawiania ich w każdej chwili, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku ze świadczeniem Usługi uregulowane są w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej www.alcance.pl.
 9. Odpowiedzialność Operatora
  1. Korzystanie z Usługi stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
  2. Operator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
  3. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i bezbłędne działanie Serwisu.
  4. Operator nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika ze strony, wprowadzeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz wadliwym funkcjonowaniem używanego przez Użytkownika sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sposobu łączności.
  5. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Usługi.
  6. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.
  7. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym:
   1. Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.
   2. Aktualizacja, o której mowa w Rozdziale X ust. 2 lit. a), dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.
  8. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w Rozdziale VIII, w celu ochrony danych Użytkownika.
  9. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
  10. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.
  11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Serwisu.
  12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Usługi, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Usługi przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Operatora.
  13. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Usługi przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 10. Reklamacje
  1. Reklamacje i uwagi mogą być złożone w formie pisemnej na adres Operatora lub na adres e-mail: bok@alcance.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   1. dokładne dane teleadresowe reklamującego,
   2. rodzaj i/ lub zakres reklamowanej Usługi,
   3. uzasadnienie reklamacji wraz z opisem strat poniesionych w wyniku nienależycie wykonanej Usługi,
   4. kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,
   5. oświadczenie o numerze konta bankowego, na które ma zostać przekazana przyznana kwota odszkodowania.
  3. Alcance rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Alcance może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
  4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Alcance może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do konta Użytkownika.
  5. Alcance w ramach reklamacji zwraca jedynie kwoty jakie zostały opłacone przez Użytkownika za niewykonanie zleconej Usługi.
  6. Jeżeli Użytkownik nie zapłacił za daną Usługę nie może w związku z tym składać reklamacji lub zostanie taka reklamacja rozpatrzona negatywnie.
 11. Zmiana Regulaminu i rozstrzyganie sporów
  1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu, w szczególności w wypadku:
   1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,
   2. konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do przepisów prawa.
  2. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.
  3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w Rozdziale XII ust. 2. Jeżeli Użytkownik, przed upływem określonego terminu, nie zaakceptuje nowych warunków, Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
  4. W zakresie praw i obowiązków Użytkowników Serwisu oraz Alcance związanych z wykonywaną Usługą, w tym nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.
  5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według prawa polskiego dla siedziby Alcance. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą konsumentów i nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa regulujących jurysdykcję Sądów.